Wydział Organizacyjny

Podstawowe zakresy działania Wydziału Organizacyjnego

 

Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

1. Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
2) Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
3) Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
4) Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
5) Prowadzenie zbioru porozumień w zakresie spraw powierzonych innym jednostkom;
6) Przedstawianie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty;
7) Prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu;
8) Prowadzenie sekretariatu Starosty;
9) Prowadzenie rejestru umów;
10) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
11) Organizowanie przyjmowania przez Starostę i Wicestarostę obywateli zgłaszających skargi i wnioski;
12) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez Starostę i Zarząd;
13) Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
14) Administrowanie budynkiem Starostwa;
15) Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
16) Zabezpieczenie mienia Starostwa;
17) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacja wyposażenia Starostwa;
18) Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami informacyjnymi Starostwa;
19) Gospodarowanie drukami i formularzami;
20) Gospodarowanie taborem samochodowym;
21) Zabezpieczenie informacji wizualnej dla mieszkańców;
22) Prowadzenie archiwum Starostwa;
23) Zabezpieczenie łączności telefonicznej, internetowej i alarmowej;
24) Realizacja zamówień publicznych;
25) Koordynowanie inwentaryzacji w Starostwie;
26) Organizowanie i nadzorowanie staży oraz praktyk zawodowych odbywanych w Starostwie przez uczniów, studentów i aplikantów;
27) Opracowywanie projektów planów kontroli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych;
28) Przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych, sprawdzających w jednostkach organizacyjnych;
29) Opracowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych;
30) Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i wewnętrzną w Starostwie;
31) Koordynowanie udzielania informacji publicznej.

2. Biuro Rady i Zarządu Powiatu zapewnia obsługę administracyjną Rady, komisji Rady oraz Zarządu. Do podstawowych zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu należy:
1) Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji Rady;
2) Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji Rady;
3) Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji Rady;
4) Prowadzenie rejestru :
a) uchwał Rady,
b) interpelacji i zapytań radnych,
c) skarg i wniosków skierowanych do Rady.
5) Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji Rady i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem;
6) Przesyłanie organom nadzoru uchwał Rady;
7) Obsługa posiedzeń Zarządu:
a) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
b) protokołowanie posiedzeń Zarządu,
c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
d) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Zarządu zainteresowanym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
e) przesyłanie organom nadzoru uchwał Zarządu.
8) Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
9) Współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z wyborami w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami;
10) Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
11) Koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
12) Koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o petycjach.

 

Sekretarz Powiatu - Agnieszka Małecka
e-mail: sekretarz@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 22
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 14

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X