Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Podstawowe zakresy działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

1. Zajmuje się realizacją zadań w zakresie kompetencji Zarządu i Starosty związanych z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, ochroną środowiska, ochroną przyrody, ochroną gruntów rolnych i leśnych, gospodarką łowiecką i leśną, rybactwem śródlądowym oraz zadaniami z zakresu geologii. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) W zakresie ustawy – Prawo wodne:
a) ustalanie linii brzegowej wód,
b) ustalenie wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych,
c) ustanawianie strefy ochronnej ujęć wód podziemnych, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
d) ustalanie obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez właścicieli tych urządzeń,
e) ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących,
f) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,
g) określanie wysokości i rodzaju świadczeń ponoszonych przez osoby, które nie będąc członkami spółek wodnych odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody,
h) prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą spółek wodnych.

2) W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
b) zezwalanie na przegradzanie wód sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi,
c) prowadzenie spraw związanych ze społeczną strażą rybacką oraz współpraca z użytkownikami wód do celów rybackich.

3) W zakresie ustawy o lasach w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa:
a) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną,
b) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych,
c) prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,
d) prowadzenie spraw związanych z zalesieniami gruntów w tym dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
e) uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
f) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów,
g) nadzór i kontrola nad wykonaniem zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów, w tym kontrola zadań gospodarczych oraz obowiązków pielęgnacyjnych i ochronnych właścicieli lasów.

4) W zakresie ustawy - Prawo łowieckie:
a) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia oraz ochronę zwierzyny poprzez tworzenie warunków jej bezpiecznego bytowania,
b) wydawanie oraz cofanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
c) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz rozliczanie otrzymywanych czynszów dzierżawnych,
d) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny,
e) prowadzenie rejestru kół łowieckich oraz obwodów łowieckich, kontrola nad realizacją rocznych planów łowieckich.

5) W zakresie ustawy o odpadach:
a) wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów,
b) stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów,
c) wstrzymywanie działalności posiadaczom odpadów naruszających przepisy ustawy o odpadach lub działającym w sposób powodujący zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi i środowiska,
d) prowadzenie rejestru podmiotów, których działalność w zakresie zbierania nie wymaga uzyskania zezwolenia.

6) W zakresie ustawy - Prawo ochrony środowiska:
a) udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
b) udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
c) udzielanie pozwoleń zintegrowanych,
d) wygaszanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń emisyjnych oraz przenoszenie praw i obowiązków, wynikających z pozwoleń emisyjnych dotyczących instalacji,
e) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwoleń,
f) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
g) wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadkach negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
h) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przedkładania pomiarów,
i) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
j) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego i usunięcia negatywnych skutków w środowisku dla podmiotu korzystającego ze środowiska,
k) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
l) prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty,
m) rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochroną środowiska.

7) W zakresie ustawy o ochronie przyrody:
a) popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie oraz sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
b) rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
c) udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, kontrola nasadzeń drzew i krzewów, naliczanie opłat i kar za usunięte drzewa i krzewy w stosunku do nieruchomości będących własnością gmin.

8) W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
a) udostępnianie informacji o środowisku,
b) prowadzenie ewidencji, rejestrów i wykazu danych o dokumentach,
c) prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.

9) W zakresie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze:
a) udzielanie koncesji geologicznych na wydobycie kopalin pospolitych,
b) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznych - prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego,
c) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji inżyniersko – geologicznych oraz projektów robót geologicznych, które nie wymagają koncesji,
d) kontrola i nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych oraz prowadzenie nadzoru i kontroli nad robotami geologicznymi,
e) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji,

10) W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;

11) W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) zobowiązywanie właścicieli gruntów do zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją, ruchami masowymi ziemi oraz nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
b) wydawanie decyzji na rekultywacje gruntów rolnych oraz terenów poeksploatacyjnych, w tym ustalanie kierunku, sposobu i terminu przeprowadzania rekultywacji gruntu oraz uznawanie rekultywacji za zakończoną,
c) prowadzenie kontroli wykonywania obowiązków rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych oraz terenów poeksploatacyjnych.
12) W zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
a) wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Kierownik - Wiesław Rumel
e-mail: srodowisko@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 45
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 37

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X