Wydział Urbanistyki i Architektury

Podstawowe zakresy działania Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

1. Zajmuje się w szczególności realizacją zadań wynikających z prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty jako organu administracji architektoniczno – budowlanej oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do podstawowych zadań wydziału należy:


1) Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie zgodności projektów zagospodarowania działek z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;


2) Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

3) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;

4) Nakładanie obowiązku ustanowienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego;

5) Wydawanie w imieniu Starosty decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

6) Wydawanie w imieniu Starosty decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

7) Wydawanie w imieniu Starosty decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

8) Wydawanie decyzji o wyłączeniu z obowiązku:
a) zapewnienia kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
b) prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki, umieszczenia na budowie lub rozbiórce tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki.

9) Wydawanie w imieniu Starosty decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;

10) Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;

11) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

12) Wnoszenie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych podlegających zgłoszeniu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

13) Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;

14) Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

15) Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz wnoszenie sprzeciwu do zamierzonej zmiany sposobu użytkowania;

16) Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;

17) Uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji nakładającej obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego;

18) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

19) Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;

20) Wydawanie dziennika budowy lub rozbiórki na wniosek inwestora;

21) Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

22) Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia;

23) Uzgadnianie rozwiązań projektowych w przypadku obiektów zakładów górniczych, obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych oraz na terenach pasa technicznego w zakresie;
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

24) Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu oraz zagadnień jego rozwoju;

25) Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, powiatu i województwa;

26) Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w zakresie dróg gminnych i powiatowych;

27) Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

28) Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;

29) Prowadzenie i nadzór inwestycji i remontów w budynku Starostwa;

30) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem książki obiektu budowlanego dla budynku Starostwa Powiatowego w Żninie zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie prawo budowlane i aktach wykonawczych.

 

Kierownik - Janusz Biegański
e-mail: budownictwo@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 47
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 43

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X