Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Podstawowe zakresy działania Wydziału Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

 Wnioski i formularze do pobrania - zobacz


1. Realizuje między innymi zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, spraw obywatelskich, spraw wojskowo-obronnych i obrony cywilnej, zarządzania i reagowania kryzysowego. Do podstawowych zadań wydziału należy:


1) W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a) współpraca i koordynacja spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie,
b) prowadzenie spraw dotyczących zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
c) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
d) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach polityki zdrowotnej,
e) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,
f) inicjowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
g) przygotowywanie decyzji dotyczących przekazania zwłok do celów naukowych, niepochowanych przez uprawnione osoby lub organy, publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
h) powoływanie osób uprawnionych do stwierdzania zgonu i jego przyczyn, w razie braku lekarza,
i) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
j) przygotowywanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
k) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów oraz samorządu aptekarskiego,
l) koordynowanie ustalania harmonogramów pracy aptek zapewniających dostępność do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

2) W zakresie spraw obywatelskich:
a) prowadzenie spraw z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie Powiatu,
b) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
c) prowadzenie spraw z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji w stosunku do fundacji działających na obszarze Powiatu oraz w stosunku do fundacji działającej na obszarze całego kraju i korzystającej ze środków publicznych, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego,
d) koordynowanie i udział w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań administracji rządowej wykonywanych przez Powiat,
e) koordynowanie i nadzór nad realizacją na terenie Powiatu zadań związanych z ochroną miejsc pamięci narodowej,
f) współpraca z wojewódzkim oraz gminnymi komitetami ochrony pamięci walk i męczeństwa,
g) współpraca i koordynacja spraw realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz podległe placówki pomocy społecznej w szczególności analiza formalno-prawna projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów przedkładanych Radzie, Zarządowi i Staroście,
h) współpraca i koordynacja spraw realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w szczególności analiza formalno-prawna projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów przedkładanych Radzie, Zarządowi i Staroście,
i) organizowanie konkursów,
j) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru oraz zbywanie tych rzeczy,
k) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w zakresie edukacji prawnej.


3) W zakresie spraw wojskowo-obronnych i ochrony ludności:
a) udział w organizowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
b) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji obronnej, koordynowanie zabezpieczenia świadczeń na rzecz obronności kraju oraz rozwijanie akcji kurierskiej,
c) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie prowadzenia spraw reklamacyjnych,
d) opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Powiatu,
e) koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na poziomie Powiatu oraz nadzór nad tymi zadaniami,
f) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej przez organy gmin z terenu Powiatu,
g) organizowanie na poziomie Powiatu systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania (SWA), doskonalenie systemu poprzez opracowywanie dokumentacji i przeprowadzanie treningów systemu,
h) organizowanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz radiotelefonicznej sieci łączności,
i) przygotowywanie do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu polityczno-militarnego i wojny – zgodnie z wytycznymi wojewody,
j) opracowywanie i realizacja planów i harmonogramów kontroli w zakresie realizacji zadań wojskowo-obronnych i ochrony ludności,
k) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań obronnych i ochrony ludności,
l) obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
m) przygotowywanie projektów żądania Starosty od Komendanta Powiatowego Policji w Żninie przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
n) przygotowywanie projektów poleceń Starosty wydawanych Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, będących w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej,
o) upowszechnianie i propagowanie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony, ochrony ludności oraz ratownictwa przedmedycznego.


4) W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego:
a) opracowywanie planów działania w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego – w oparciu o wytyczne wojewody i roczne plany działania,
b) opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
c) obsługa administracyjna oraz udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
e) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu,
f) realizacja zaleceń wojewody do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
g) wydawanie organom gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz zatwierdzanie tych planów,
h) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
i) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu,
j) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
k) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
l) współpraca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie dostarczania niezbędnych informacji do sporządzania wojewódzkiego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,


5) W zakresie informacji niejawnych:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego upoważnionym,
c) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych Kancelarii Materiałów Niejawnych,
d) prowadzenia bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi,
e) nadzór nad systemem teleinformatycznym przekazującym informacje niejawne.

6) Współpraca i koordynacja spraw realizowanych z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.

 

Kierownik - Izabela Gronet
e-mail: konsument@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 14
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 29

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X