Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Podstawowe zakresy działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

 Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

Realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, ochrony gruntów rolnych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ewidencji gruntów i budynków. Do podstawowych zadań wydziału w tym zakresie należy:


1) Tworzenie zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa;
2) Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
3) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
4) Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
5) Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;
6) Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych;
7) Przygotowanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
8) Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w najem, dzierżawę, użyczenie lub na cele szczególne;
9) Przygotowanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
10) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz z rozliczeniem z tytułu zwrotu i terminem zwrotu;
11) Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
12) Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
13) Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostawiły nieruchomości na terenach niewchodzących w skład obecnego obszaru państwa;
14) Regulowanie wpisów w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
15) Zasiedzenia nieruchomości;
16) Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
17) Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
18) Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów - wchodzących w skład zasobu - przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
19) Składanie wniosków do Wydziałów Ksiąg Wieczystych celem zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa;
20) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat;
21) Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
22) Przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa lub Powiatu w prawo własności;
23) Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu w zamian za rentę;
24) Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
25) Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;
26) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
27) Wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości;
28) Prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymian gruntów;
29) Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
30) Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.

 

Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Jarosław Kaszewski
e-mail: j.kaszewski@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 43
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 28

p.o. Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Stanisław Ludkiewicz
e-mail: s.ludkiewicz@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 40
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 24

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X