Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Podstawowe zakresy działania Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

 

 Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

1. Zajmuje się realizacją podstawowych zadań z zakresu rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania i monitorowania strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu, promocją i rozwojem turystyki oraz pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Do podstawowych zadań wydziału należy:


1) W zakresie rozwoju lokalnego i współpracy regionalnej:
a) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
b) współpraca z samorządami gminnymi i koordynacja działań przy opracowaniu i realizacji regionalnych programów rozwoju,
c) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa związanych z realizacją strategii rozwoju Powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów,
d) monitorowanie strategii przy stałej współpracy ze stałymi Komisjami Rady oraz przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zawartych w programach operacyjnych,
e) organizowanie konsultacji społecznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii Powiatu,
f) podejmowanie działań wspierających rozwój powiatowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych działań stymulujących rozwój oraz aktywność inwestycyjno-gospodarczą, kulturalną i turystyczną gmin Powiatu,
g) współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie realizacji strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi instytucjami rozwoju regionalnego,
h) nadzór nad wdrażaniem i realizacją polityki terytorialnej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej,
i) koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, stworzenie im optymalnych warunków do wykonywania zadań publicznych oraz wspieranie ich aktywności, w tym określenie form, zasad, zakresu współpracy, a także określenie zadań priorytetowych,
j) organizacja i obsługa konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku kalendarzowym,
k) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
l) organizacja udziału Powiatu w tworzeniu związków, stowarzyszeń oraz koordynacja działań w tym zakresie,
m) organizowanie konkursów.


2) W zakresie turystyki i promocji:
a) koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekraczającej zakres kompetencji jednego wydziału oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu,
b) przygotowywanie materiałów informacyjno-poglądowych dla Rady, Zarządu i Starosty na temat podejmowanych działań i zamierzeń w zakresie turystyki i promocji,
c) opracowywanie materiałów będących częścią identyfikacji wizualnej Starostwa tzn. wizytówek, papieru firmowego, kopert, zaproszeń, korespondencji oraz wszelkich innych druków wychodzących z urzędu,
d) współdziałanie z gminami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi oraz gestorami bazy turystycznej w zakresie wspólnych inicjatyw promocyjnych,
e) promowanie walorów turystycznych Powiatu, integrowanie działalności gmin w zakresie rozwoju turystyki i prowadzenie bieżącej analizy rynku turystycznego,
f) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki oraz koordynowanie uczestnictwa w targach turystycznych i imprezach promocyjnych,
g) opracowywanie materiałów promocyjnych i prezentowanie ich na regionalnych, krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi, wystawy, konferencje, itp.),
h) kompletowanie dokumentacji fotograficznej Starostwa i prowadzenie kroniki Powiatu,
i) umacnianie tożsamości lokalnej poprzez propagowanie wiedzy o Powiecie w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu zgromadzone na przestrzeni historycznej,
j) przygotowanie i aktualizowanie dorocznego kalendarza imprez odbywających się na terenie Powiatu,
k) prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej www.znin.pl, katalogów na stronach: www.bip.powiatzninski.pl, www.zpp.pl, oraz oficjalnych kanałów/profili na portalach społecznościowych,
l) analizowanie informacji prasowych na temat spraw dotyczących Powiatu, monitorowanie ważniejszych programów radiowych i telewizyjnych,
m) prowadzenie informacji turystycznej.

3) W zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:
a) organizowanie procesu formułowania i sporządzania wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej,
b) monitorowanie informacji o realizowanych lub planowanych projektach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych i przekazywanie danych na ten temat do komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie inicjowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania funduszy strukturalnych,
d) współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską dysponującymi funduszami pomocowymi,
e) organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów dotyczących Unii Europejskiej i funduszy europejskich,
f) przygotowywanie projektów, które mogą być realizowane ze środków zewnętrznych i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w tym zakresie,
g) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wypracowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi, udzielanie im pomocy oraz organizowanie szkoleń w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
i) organizacja kontaktów zagranicznych Rady i Zarządu - obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, opracowanie i uzgadnianie dokumentów (porozumienia, listy intencyjne, deklaracje, wspólne oświadczenia itp.),
j) obsługa organizacyjna wyjazdów zagranicznych, przygotowanie programów tych wyjazdów,
k) organizowanie procesu formułowania, sporządzania i realizacji wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków PFRON.

4) W zakresie kultury:
a) umieszczanie na zabytkach odpowiednich znaków lub zapisów,
b) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
c) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
d) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
e) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
f) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
g) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
h) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
i) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
j) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
k) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
l) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
m) współdziałanie w organizacji świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych oraz rozrywkowych.
5) W zakresie sportu:
a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
b) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

Kierownik - Łukasz Kwiatkowski
e-mail: l.kwiatkowski@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 20
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 48

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X